คู่มือสอบใบขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ พร้อมเฉลย รวมไว้ที่นี่แล้ว เหมาะสำหรับผู้เตรียมตัวสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตขับขี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์ ปี 2559-2560 ล่าสุด

ADVERTISEMENT

6 มิ.ย. 2559

ขั้นตอนการขอรับใบอนุญาตขับขี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์

ADVERTISEMENT
แนวทางปฏิบัติการเตรียมตัวขอทำใบขับขี่หรือใบอนุญาตขับขี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์ จะต้องเตรียมหลักฐาน เอกสารอะไรบ้าง รวมทั้งคุณสมบัติตัวบุคคล วันนี้เราจะมาบอกแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องกัน เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเมื่อไปถึง
ตัวอย่างใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2557 กรมการขนส่งทางบกได้กำหนดให้ข้อสอบใบขับขี่เป็น 50 ข้อและต้องผ่าน 45 ข้อขึ้นไป (เกณฑ์ 90%) เพื่อเป็นการยกระดับความรู้ ความเข้าใจของประชาชนในการขับขี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์ให้มีความปลอดภัยมากขึ้น


1.การขอทำใบขับขี่รถยนต์ชั่วคราวหรือรถจักรยานยนต์ชั่วคราว (2 ปี)

- ผู้ขอทำใบขับขี่รถยนต์ ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
- ผู้ขอทำใบขับขี่รถจักรยานยนต์ ไม่เกิน 90 ซีซี ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปีบริบูรณ์
- เป็นผู้ที่ไม่มีร่างกายบกพร่อง เช่น ตาบอด ตาบอดสี หรือหูหนวก เป็นต้น
สถานที่ยื่นคำขอ ทำใบขับขี่
- ผู้มีภูมิลำเนาอยู่ในกรุงเทพฯ ยื่นคำขอที่สำนักทะเบียนและภาษีรถ กรมการขนส่งทางบก สำนักงานขนส่งเขตพื้นที่ 1,2,3 และ 4
- ผู้ที่ภูมิลำเนาอยู่ต่างจังหวัด ยื่นคำขอที่สำนักงานขนส่งจังหวัด หรือสำนักงานขนส่งจังหวัดสาขา หรือกรมการขนส่งทางบก หรือสำนักงานขนส่งเขตใดเขตหนึ่งก็ได้ (เพราะมีระบบออนไลน์ถึงกันหมด)
หลักฐานเอกสารประกอบ เพื่อขอทำใบขับขี่รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ชั่วคราว
1. บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ (เซ็นสำเนาถูกต้อง พร้อมระบุเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ)
3. ใบรับรองแพทย์ ซึ่งตรวจไว้ไม่เกิน 1 เดือน
จากนั้นก็ทำการยื่นคำขอพร้อมหลักฐานเอกสารประกอบให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและลงทะเบียนรับ เสร็จแล้วรับคืนเอกสารฉบับจริง
ขั้นตอนอบรมและทดสอบ เพื่อขอทำใบขับขี่รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ชั่วคราว
1. ทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย ได้แก่ ทดสอบการมองเห็นสีที่จำเป็นในขณะขับรถ ความลึกของการมองเห็น ลานกว้างของสายตา และทดสอบปฏิกิริยาตอบสนองเมื่อเห็นสีไฟจราจร
2. อบรมความรู้เกี่ยวกับกฎหมายจราจรทางบก เครื่องหมายพื้นทาง ป้ายบังคับ ป้ายเตือน ป้ายแนะนำ มารยาทและจิตสำนึก เทคนิคขับรถให้ปลอดภัย บำรุงรักษารถ การรับรู้สถานการณ์อันตรายและรูปภาพจราจรต่างๆ
3. สอบภาคทฤษฏี (ทดสอบข้อเขียน) ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ (E-exam) ซึ้งต้องผ่าน 90% จำนวนข้อสอบทั้งหมด 50 ข้อ ต้องให้ได้ 45 ขึ้นขึ้นไป
4. สอบภาคปฏิบัติ (ทดสอบขับรถ) ตามชนิดใบขับขี่ (รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ชั่วคราว)
5. เสียค่าธรรมเนียมกรณีสอบผ่านทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติแล้ว (รถยนต์ชั่วคราว 2 ปี 205 บาท รถจักรยานยนต์ชั่วคราว 2 ปี 105 บาท)
6. ถ่ายรูป พิมพ์บัตร แล้วรอรับใบอนุญาตขับขี่ เสร็จเรียบร้อย

ADVERTISEMENT

2.การขอทำใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล หรือรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล (5 ปี)

ผู้ที่ขอทำใบขับขี่ส่วนบุคคล 5 ปี เป็นผู้ที่ได้รับใบขับขี่รถยนต์ชั่วคราว หรือรถจักรยานยนต์ชั่วคราว มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี และสามารถยื่นก่อนใบขับขี่หมดอายุไม่เกิน 60 วัน
หลักฐานเอกสารประกอบ เพื่อขอทำใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล หรือรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล (5 ปี)
1. ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ชั่วคราว หรือรถจักรยานยนต์ชั่วคราว แล้วแต่กรณี ที่ยังไม่หมดอายุ
2. สำเนาใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ชั่วคราว หรือรถจักรยานยนต์ชั่วคราว แล้วแต่กรณี จำนวน 1 ฉบับ
3. บัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ (เซ็นสำเนาถูกต้อง พร้อมระบุเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ)
5. ใบรับรองแพทย์ ซึ่งตรวจไว้ไม่เกิน 1 เดือน
ขั้นตอนอบรมและทดสอบ เพื่อขอทำใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล 5 ปี หรือรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล 5 ปี
1. ทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย ได้แก่ ทดสอบการมองเห็นสีที่จำเป็นในขณะขับรถ ความลึกของการมองเห็น ลานกว้างของสายตา และทดสอบปฏิกิริยาตอบสนองเมื่อเห็นสีไฟจราจร
2. เสียค่าธรรมเนียม (รถยนต์ส่วนบุคคล 5 ปี 505 บาท รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล 5 ปี 255 บาท)
3. ถ่ายรูป พิมพ์บัตร แล้วรอรับใบอนุญาตขับขี่ เสร็จเรียบร้อย
*กรณีเอกสารหลักฐานประกอบ ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ชั่วคราว หรือรถจักรยานยนต์ชั่วคราว สิ้นอายุแล้วเกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี ต้องทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายและทดสอบข้อเขียน ผ่านตามเกณฑ์ จึงสามารถรับใบอนุญาตขับขี่ส่วนบุคคล 5 ปีได้
**แต่ถ้าใบอนุญาตขับขี่ชนิดชั่วคราว สิ้นอายุแล้วเกินกว่า 3 ปี ต้องเข้ารับการอบรม ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ทดสอบข้อเขียนและทดสอบขับรถด้วย เหมือนกรณีมาขอทำใบขับขี่รถยนต์ชั่วคราว หรือรถจักรยานยนต์ชั่วคราว นั่นเอง

3.การต่อใบอนุญาตขับขี่รถส่วนบุคคล 5 ปี

การต่อใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคลหรือใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล ชนิด 5 ปี มาเป็น 5 ปี สามารถยื่นก่อนใบอนุญาตขับขี่สิ้นอายุไม่เกิน 3 เดือน
หลักฐานเอกสารประกอบ เพื่อต่อใบอนุญาตขับขี่รถส่วนบุคคล 5 ปี
1. ใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคลหรือใบขับขี่รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลเดิม แล้วแต่กรณี
2. บัตรประจำตัวประชาชน
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ (เซ็นสำเนาถูกต้อง พร้อมระบุเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ)
ขั้นตอนอบรมและทดสอบ เพื่อขอต่อใบอนุญาตขับขี่รถส่วนบุคคล 5 ปี
1. ทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย ได้แก่ ทดสอบการมองเห็นสีที่จำเป็นในขณะขับรถ ความลึกของการมองเห็น ลานกว้างของสายตา และทดสอบปฏิกิริยาตอบสนองเมื่อเห็นสีไฟจราจร
2. อบรม 1 ชั่วโมง
3. เสียค่าธรรมเนียม (รถยนต์ส่วนบุคคล 5 ปี 505 บาท รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล 5 ปี 255 บาท)
4. ถ่ายรูป พิมพ์บัตร แล้วรอรับใบอนุญาตขับขี่ เสร็จเรียบร้อย
*กรณีใบขับขี่เดิมสิ้นอายุเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี เพิ่มขั้นตอนการสอบข้อเขียนด้วย
**กรณีใบขับขี่เดิมสิ้นอายุเกิน 3 ปี ต้องทดสอบข้อเขียนและทดสอบขับรถด้วย
แต่ก่อนมีการต่อใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคลตลอดชีพได้ ตอนนี้ได้ถูกยกเลิกไปเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ.2546 จึงทำให้มีการต่ออายุใบอนุญาตขับขี่ส่วนบุคคลแบบใหม่ คือมีอายุครั้งละ 5 ปี บังคับใช้ทั้งรถยนต์ส่วนบุคคลและรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล
ADVERTISEMENT
Share:

29 ความคิดเห็น:

 1. ตอนนี้ ใบขับขี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์ชั่วคราว ระยะเวลา 2 ปีแล้วนะคะ ปี 60

  ตอบลบ
 2. กรณีใบขับขี่ตลอดชีพหายให้ทำยังไงครับ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ใบขับขี่ตลอดชีพหาย ทำบัตรใหม่ก็ได้เป็นตลอดชีพเหมือนเก่าค่ะ พี่ชายเคยทำหายเหมือนกัน

   ลบ
 3. อายุ 66 จะทำใบขับขี่ได้มั้ยคะ

  ตอบลบ
 4. อายุ 66 จะทำใบขับขี่ได้มั้ยคะ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. อายุมากแล้ว ไม่ว่าจะ อายุ 66 ปีแล้วก็ตาม ทางจนท บอกว่า ถ้าท่านยังสามารถผ่านการทดสอบครบทั้งหมดได้ ก็ยังสามารถที่จะทำใบขับขี่ได้ครับ

   ลบ
 5. ต้องมีการจองคิวในเว็บไซต์ก่อนไหมครับ หรือไปที่ขนส่งได้เลย

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ต้องผ่านการอบรมก่อนครับ ถ้าอบรมของขนส่งจะฟรี (แต่คิวยาว3-4เดือนแล้วแต่ละที่) แต่ถ้าอบรมเอกชน ต่างๆ ก็ประมาณ400-500 บาท อบรมได้เลย แล้วนำเอกสารที่ได้จากการอบรม ไปยื่นที่ขนส่ง เพื่อสอบข้อเขียนและปฏิบัติครับผม

   ลบ
 6. 15 ปี 90 cc ขับวิบากน้อยดีกว่าครับ

  ตอบลบ
 7. แล้วถ้าใบขับขี่กำลังจะหมดอายุใน 3 วัน มันหายล่ะคะ ถ้าไปแจ้งหายแล้วต่ออายุด้วยเลยได้มั้ยคะ

  ตอบลบ
 8. กรณีใบขับขี่ขาดมาแล้ว5ปีต้องทำยังไงมั่งคับ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ต้องทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย เข้าอบรม สอบภาคทฤษฏี สอบภาคปฏิบัติใหม่ เหมือนสอบใบขับขี่ใหม่เลยครับ

   ลบ
  2. เราสามารถไปอบรมที่ของเอกชนได้ใช่มั้ยคับ ผมขาดเกิน5ปีแล้ว. แล้วถ้าเกิดอบรมแล้วผมต้องไปถึงขนส่งปะมาณกี่โมงคับเพื่อยื่นเอกสารและสอบทั้งหมด

   ลบ
 9. ใบขับขี่จักรยานยนต์และรถยนต์ตลอดชีพแบบเก่าจะไปเปลียนเป็นแบบใหม่จะได้ตลอดชีพเหมือนเดิมไหมครับหรือว่าได้5ปีและต้องใช้เอกสารไหมครับโดยเฉพาะใบรับรองแพทย์

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ผู้ถือใบอนุญาตตลอดชีพรุ่นเก่า (แบบเคลือบ) ซึ่งยังมิได้นำมาเปลี่ยนเป็นแบบพลาสติก (Smart Card) ท่านสามารถนำใบอนุญาตขับรถแบบตลอดชีพรุ่นเก่ามาเปลี่ยนเป็นแบบพลาสติกได้ ณ สำนักงานขนส่งจังหวัด หรือสำนักงานขนส่งสาขาได้ทั่วประเทศ

   **หลักฐาน
   -ใบอนุญาตขับรถยนต์/จักรยานยนต์ตลอดชีพฉบับเดิม (กรณีสูญหาย สามารถมาแจ้งหายได้ที่สำนักงานขนส่งที่ท่านประสงค์จะขอออกใบแทนใบอนุญาตได้เลย)
   -สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ

   **ค่าธรรมเนียม
   -ค่าคำขอ 5 บาท
   -ค่าธรรมเนียมใบแทนใบอนุญาต 100 บาท
   -ค่าบริการถ่ายรูปทำบัตร Smart Card 100 บาท

   * กรณีมีการเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขข้อมูลในใบอนุญาต จะมีค่าธรรมเนียมการแก้ไข ครั้งละ 50 บาท

   ลบ
  2. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

   ลบ
 10. ถ้าผมต้องการไปสอบใบขับขี่รถยนต์ ผมต้องผึกอบรม15ชั่วโมง ที่เป็นข่าวรึเป่าครับ รึยังงัยครับ ไม่เข้าใจ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ผมก็สงสัยครับ รบกวนผู้รู้ช่วยชีเแจงทีครับ
   จะขอใบขับขี่มอเตอร์ไซ+รถยนต์ ต้องไปอบรม หรือต้องจองคิวก่อนไหมครับ งง มากครับ รบกวนด้วยครับ

   ลบ
  2. ต้องจองก่อนครับ ถ้าอยากรเร็วก็สถานอบรมเอกชน เสี่ย 500 อบรมได้เลย ได้ใบยืนยันการอบรมมา ก็เอาไปสอบที่ขนส่ง จบครับ

   ลบ
 11. ขอสอบถามคะใบขับขี่หมดอายุเกิน1ปี ต้องขอมีใบขับขี่ใหม่สิบใหม่ อบรมใหม่ถูกใหมคะ และสถานอบรมเอกชนมีแนะนำใหมคะขอบคุณคะ

  ตอบลบ
 12. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 13. ถ้าตาบอดสี แต่เห็นสี แบบ แดง เหลือง เขียว ชัดเจน นี่ทำได้มั้ยครับ แต่จะมองไม่เห็นเฉพาะเวลาหลายๆสีมารวมกัน เหมือนแบบประมานให้ดูตัวเลขแต่ใส่หลายๆสีมาแต่ดูไม่ออกเป็นบางสีอะครับ หรือทำไม่ได้อะครับ

  ตอบลบ
 14. เคยทำใบขับขี่รถยนต์แบบชั่วคราว 1 ปี และหมดอายุไปเมื่อ 3 ปี ที่แล้ว แต่เราไม่ได้อยู่ประเทศไทยนะ อยู่ต่างประเทศและมีใบขับขี่ต่างประเทศและใบขับขี่สากล เอากลับมาเทียบขอใบขับขี่ไทยเจ้าหน้าที่บอกเทียบไม่ได้ตัองสอบใหม่เพราะเคยมีใบขับขี่ชั่วคราวมาก่อน ตอนนี้เลยงงๆเลย สรุปเทียบได้หรือไม่ได้ ใบขับขี่จากเดนมาร์ก

  ตอบลบ
 15. ใบรับรองแพทย์...จากคลินิกทั่วไป ใช้สอบใบขับขี่ประเภท 2 ได้ไหมคับ....

  ตอบลบ
 16. เปิดช่องทางการหาผลประโยชน์อีกตามเคย บ้านเมืองเรา...

  ตอบลบ
 17. ใบขับขี่โดนตำรวจยึดประมาน8ปีจำวัน/เดือน/ปีไม่ได้แล้วหาไม่พบตรวจสอบยังไงได้บ้างครับ ทำใหม่ได้เลยไหมครับ พอดีทางเจ้าหน้าที่เรียกใบเก่าผมไม่มีแล้วเค้าให้หาใบเก่าผมไปค้นที่ สน.ที่โดนยึดแล้วแต่ไม่พบชื่อผมครับใบสั่งก็ไม่อยู่แล้วแถมเค้ายังบอกว่าโดน สน.อื่นยึดรึเปล่า พอมีทางไหนบ้างครับรบกวนแนะนำทีนะครับ

  ตอบลบ
 18. ใบขับขี่โดนตำรวจยึดประมาน8ปีจำวัน/เดือน/ปีไม่ได้แล้วหาไม่พบตรวจสอบยังไงได้บ้างครับ ทำใหม่ได้เลยไหมครับ พอดีทางเจ้าหน้าที่เรียกใบเก่าผมไม่มีแล้วเค้าให้หาใบเก่าผมไปค้นที่ สน.ที่โดนยึดแล้วแต่ไม่พบชื่อผมครับใบสั่งก็ไม่อยู่แล้วแถมเค้ายังบอกว่าโดน สน.อื่นยึดรึเปล่า พอมีทางไหนบ้างครับรบกวนแนะนำทีนะครับ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ไม่ระบุชื่อ30 สิงหาคม 2560 22:45

   ขอแนะนำแบบนี้ครับ
   ต้องไปติดต่อเอาใบเก่าก่อนที่ สน ที่ยึดไป ให้เขาเช็คให้ ถ้าปรากฏว่าไม่มีการอายัด แล้วค่อยไปยื่นเรื่องทำใหม่ได้เลย อาจแจ้งว่าทำหายก็ได้นะผมว่า ถ้าใบขับขี่ขาดเกิน 3 ปีหรือคงหมดอายุแล้ว ก็คงต้องทำใหม่มีขั้นตอนเหมือนทำบัตรใหม่ครับ

   ถ้าคุณจะขาดต่อ เขาก็ยังมีข้อมูลอยู่ในระบบ และออนไลน์ทั่วประเทศเหมือนเดิมครับ สู้ๆครับ

   ลบ

Copyright © รวมข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ พร้อมเฉลย ปี 2560 ล่าสุด | Powered by Blogger Design by ronangelo | Blogger Theme by NewBloggerThemes.com