คู่มือสอบใบขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ พร้อมเฉลย รวมไว้ที่นี่แล้ว เหมาะสำหรับผู้เตรียมตัวสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตขับขี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์ ปี 2559-2560 ล่าสุด

ADVERTISEMENT

30 มิ.ย. 2558

ข้อสอบใบขับขี่ พร้อมเฉลย หมวดป้ายบังคับ

ADVERTISEMENT
ข้อสอบใบขับขี่ พร้อมเฉลย หมวดป้ายบังคับ ดูสัญลักษณ์ป้ายเครื่องหมายจราจรเหล่านี้ แล้วดูตัวอย่างข้อสอบที่ใช้สอบใบขับขี่ หากเราจำสัญลักษณ์เหล่านี้ได้ เราก็สามารถอธิบายและปฏิบัติตามกฏจราจรได้อย่างถูกต้องเช่นกัน
ข้อสอบใบขับขี่ พร้อมเฉลย หมวดป้ายบังคับ 4)ข้อสอบใบขับขี่ของจริง.หมวด ป้ายบังคับ จำนวน 38 ข้อ 

4.1 เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติอย่างไร
ก. ให้ขับรถแซงคันอื่นได้เลย ในเขตที่มีเครื่องหมายนี้
ข. ให้ทางแก่รถคันอื่นก่อน ในเขตที่มีเครื่องหมายนี้
ค. ให้หยุดรถก่อน ในเขตที่มีเครื่องหมายนี้
ง. ห้ามขับรถแซงขึ้นหน้ารถคันอื่น ในเขตทางที่ติดตั้งป้าย 
4.2 เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติอย่างไร
ก. ห้ามขับรถทุกชนิดเข้าไปในทิศทางที่ติดตั้งป้าย
ข. ให้คนเดินเข้าไป ในเขตที่ติดตั้งป้าย
ค. ให้เฉพาะรถเก๋งเข้าไป ในเขตที่ติดตั้งป้าย
ง. ให้รถเข้าไปได้ ในเขตที่ติดตั้งป้าย
4.3 เครื่องหมายนี้ คือเครื่องหมายอะไร
ก. ห้ามกลับรถไปทางขวา
ข. ห้ามกลับรถไปทางซ้าย
ค. ให้กลับรถไปทางซ้าย
ง. ให้กลับรถไปทางขวา
4.4 เครื่องหมายนี้ คือเครื่องหมายอะไร
ก. ให้กลับรถไปทางซ้าย
ข. ห้ามกลับรถไปทางขวา
ค. ห้ามกลับรถไปทางซ้าย
ง. ให้กลับรถไปทางขวา

4.5เครื่องหมายนี้ คือเครื่องหมายอะไร
ก. ให้กลับรถไปทางซ้าย
ข. ให้กลับรถไปทางขวา
ค. ห้ามเลี้ยวซ้าย
ง. ห้ามกลับรถไปทางซ้าย

4.6 เครื่องหมายนี้ คือเครื่องหมายอะไร
ก. ให้กลับรถไปทางซ้าย
ข. ให้กลับรถไปทางขวา
ค. ห้ามกลับรถไปทางซ้าย
ง. ห้ามเลี้ยวขวา

4.7 เครื่องหมายนี้ คือเครื่องหมายอะไร
ก. ห้ามเปลี่ยนช่องเดินรถไปทางขวา
ข. ให้เปลี่ยนช่องเดินรถไปทางขวา
ค. ห้ามเปลี่ยนช่องเดินรถไปทางซ้าย
ง. ให้เปลี่ยนช่องเดินรถไปทางซ้าย

4.8 เครื่องหมายนี้ คือเครื่องหมายอะไร
ก. ห้ามเลี้ยวขวาหรือกลับรถ
ข. ให้เลี้ยวซ้ายหรือกลับรถ
ค. ให้เลี้ยวขวาหรือกลับรถ
ง. ห้ามเลี้ยวซ้ายหรือกลับรถ

4.9 เครื่องหมายนี้ คือเครื่องหมายอะไร
ก. ห้ามเลี้ยวซ้ายหรือกลับรถ
ข. ให้เลี้ยวซ้ายหรือกลับรถ
ค. ให้ไปทางซ้ายหรือทางขวา
ง. ห้ามไปทางซ้ายหรือทางขวา

4.10 เครื่องหมายนี้ หมายความอย่างไร
ก. ให้รถยนต์ทุกชนิดผ่านเข้าไปในเขตที่ติดตั้งป้าย
ข. ห้ามรถยนต์ทุกชนิดผ่านเข้าไปในเขตที่ติดตั้งป้าย
ADVERTISEMENT

ค. ห้ามเฉพาะรถยนต์ผ่านเข้าไปในเขตที่ติดตั้งป้าย
ง. ให้รถยนต์จอด และหยุดรับ-ส่งได้ในเขตที่ติดตั้งป้าย

4.11 เครื่องหมายนี้ หมายความอย่างไร
ก. ห้ามรถบรรทุกทุกชนิดผ่านเข้าออกในเขตทางที่ติดตั้งป้าย
ข. ให้รถบรรทุกผ่านเข้าไปในเขตที่ติดตั้งป้าย
ค. ห้ามรถยนต์ทุกชนิดผ่านเข้าไปในเขตที่ติดตั้งป้าย
ง. ให้รถยนต์ทุกชนิดผ่านเข้าไปในเขตที่ติดตั้งป้าย
4.12 เครื่องหมายนี้ หมายความอย่างไร
ก. ห้ามรถบรรทุกทุกชนิดผ่าน
ข. ห้ามรถจักรยานยนต์ผ่าน
ค. ห้ามรถยนต์ทุกชนิดผ่าน
ง. ให้รถยนต์ทุกชนิดผ่าน

4.13 เครื่องหมายนี้ หมายความอย่างไร
ก. ห้ามรถยนต์ผ่านเข้าไปในเขตที่ติดตั้งป้าย
ข. ห้ามรถยนต์จอด แต่หยุดรับ-ส่งได้ในเขตที่ติดตั้งป้าย
ค. ให้รถยนต์ทุกชนิดผ่านเข้าไปในเขตที่ติดตั้งป้าย
ง. ห้ามรถจักรยานยนต์และรถยนต์ทุกชนิดผ่านเข้าออก

4.14 เครื่องหมายนี้ คือเครื่องหมายอะไร
ก. ห้ามจอดรถ
ข. ห้ามหยุดรถ
ค. ห้ามใช้เสียง
ง. ให้ใช้เสียงได้

4.15 เครื่องหมายนี้ คือเครื่องหมายอะไร
ก. ให้หยุดรถ
ข. ห้ามจอดรถทุกชนิด
ค. ให้แซงได้
ง. ให้ทาง

4.16 เครื่องหมายนี้ คือเครื่องหมายอะไร
ก. ให้ล้อเลื่อนลากเข็นจอด
ข. ให้รถจักรยานจอด
ค. ให้รถจักรยานยนต์จอด
ง. ห้ามหยุดหรือจอดรถทุกชนิด

4.17 เครื่องหมายนี้ หมายความอย่างไร
ก. ห้ามคนผ่าน
ข. ทางข้าม
ค. บริเวณคนข้ามถนน
ง. เฉพาะคนเดิน

4.18 เครื่องหมายนี้ หมายความอย่างไร
ก. ให้ใช้น้ำหนักไม่เกิน 50 กก.
ข. ห้ามใช้เสียงเกิน 50 เดซิเบล A
ค. ห้ามใช้ความเร็วเกินกว่าที่กำหนดเป็น "กิโลเมตรต่อชั่วโมง" ตามจำนวนตัวเลขที่รับในป้ายนั้นๆ
ง. ให้ใช้ความเร็วเกิน 50 กม./ชม.

4.19 เครื่องหมายนี้ หมายความอย่างไร

ก. ห้ามรถกว้างเกินกำหนด
ข. ห้ามรถยาวเกินกำหนด
ค. ห้ามรถบรรทุกชนิดที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่กำหนดเป็น "ตัน" ตามจำนวนตัวเลขที่ระบุในป้ายนั้นๆ ผ่านเข้าออก
ง. จำกัดความเร็ว

4.20 เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติอย่างไร
ก. ห้ามหยุดรถทุกชนิด
ข. ให้ขับรถไปได้เฉพาะรถเก๋ง.เพราะเป็นทางเอก
ค. ให้ลดความเร็วลง.และขับต่อไปช้าช้า
ง. ต้องหยุดให้รถและคนเดินเท้าในทางขวางหน้าผ่านไปก่อน เมื่อเห็นว่าปลอดภัยแล้ว จึงขับรถต่อไปได้

2.21 เครื่องหมายนี้ หมายความอย่างไร
ก. ให้ทางแก่รถหรือคนเดินเท้าบนทางขวางข้างหน้าผ่านไปก่อน
ข. ห้ามกลับรถไปทางซ้าย
ค. ห้ามกลับรถไปทางขวา
ง. ให้กลับรถไปทางขวา

4.22 เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติอย่างไร
ก. ห้ามขับรถยนต์ผ่าน
ข. ต้องหยุดรถตรงตำแหน่งที่ติดตั้งป้ายและให้รถที่กำลังสวนทางมาผ่านไปก่อน
ค. ให้ลดความเร็วแล้วขับรถเบี่ยงไปทางด้านซ้าย
ง. ให้ลดความเร็วแล้วขับรถเบี่ยงไปทางด้านขวา

4.23 เครื่องหมายนี้ หมายความอย่างไร
ก. ไม่ขับรถตรงไป
ข. ต้องขับรถตรงไปตามทิศทางที่ป้ายกำหนดเป็นทางเดินรถทางเดียวเท่านั้น
ค. ไม่ขับรถเข้าไป
ง. ให้ขับรถไปทางซ้าย

4.24 เครื่องหมายนี้ หมายความอย่างไร
ก. ทางข้างหน้าเป็นทางบังคับให้เดินรถทางเดียวไปทางซ้ายเท่านั้น
ข. ไปได้เฉพาะทางขวาเท่านั้น
ค. ห้ามขับรถไปทางขวา
ง. ให้ขับรถไปทางขวาเท่านั้น

4.25 เครื่องหมายนี้ หมายความอย่างไร
ก. ให้ขับรถตรงไปอย่างเดียว
ข. ขับรถไปทางซ้ายได้อย่างเดียว
ค. ห้ามขับรถไปทางขวา
ง. ผู้ขับขี่ต้องขับรถผ่านไปทางด้านขวาของป้าย

4.26 เครื่องหมายนี้ หมายความอย่างไร
ก. ให้เลี้ยวซ้าย
ข. ให้เลี้ยวขวา
ค. ให้ชิดขวา
ง. ผู้ขับขี่ต้องขับรถผ่านไปทางด้านซ้ายของป้าย
4.27 เครื่องหมายนี้ หมายความอย่างไร
ก. ผู้ขับขี่ต้องขับรถผ่านไปทางด้านขวาของป้าย
ข. ให้ชิดซ้าย
ค. ให้เลี้ยวซ้าย
ง. ให้เลี้ยวขวา
4.28 เครื่องหมายนี้ คือเครื่องหมายอะไร
ก. ห้ามไปทางซ้ายหรือทางขวา
ข. ให้ชิดซ้ายหรือชิดขวา
ค. ให้ชิดขวาอย่างเดียว
ง. ให้ชิดซ้ายอย่างเดียว
4.29 เครื่องหมายนี้ คือเครื่องหมายอะไร
ก. ห้ามเลี้ยวซ้าย
ข. ห้ามเลี้ยวขวา
ค. ให้เลี้ยวซ้าย
ง. ให้เลี้ยวขวา
4.30 เครื่องหมายนี้ คือเครื่องหมายอะไร
ก. ห้ามเลี้ยวซ้าย
ข. ห้ามเลี้ยวขวา
ค. ให้เลี้ยวซ้าย
ง. ให้เลี้ยวขวา
4.31 เครื่องหมายนี้ คือเครื่องหมายอะไร
ก. ให้เลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวา

ข. ห้ามเลี้ยวทางซ้ายหรือทางขวา
ค. ห้ามตรงไปหรือเลี้ยวซ้าย
ง. ห้ามตรงไปหรือเลี้ยวขวา

4.32 เครื่องหมายนี้ คือเครื่องหมายอะไร
ก. ให้ตรงไปแต่ห้ามเลี้ยวซ้าย
ข. ห้ามตรงไปหรือเลี้ยวซ้าย
ค. ให้ตรงไปหรือเลี้ยวซ้าย
ง. ห้ามตรงไปหรือเลี้ยวขวา

4.33 เครื่องหมายนี้ คือเครื่องหมายอะไร
ก. ให้ตรงไปหรือเลี้ยวขวา
ข. ห้ามตรงไปหรือเลี้ยวซ้าย
ค. ห้ามตรงไปหรือเลี้ยวขวา
ง. ให้ตรงไปหรือเลี้ยวซ้าย

4.34 เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติอย่างไร
ก. ให้รถยนต์ขับรถทางเดียวด้านซ้าย
ข. ให้รถทุกชนิดเดินวนด้านขวาของวงเวียน
ค. ให้ขับรถแทรกหรือตัดหน้ารถคันอื่นในวงเวียนได้
ง. ผู้ขับขี่รถทุกชนิดต้องขับรถวนทางซ้ายของวงเวียนและหยุดรอให้รถที่แล่นอยู่ในทางรอบบริเวณวงเวียน ผ่านไปก่อน

4.35 เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติอย่างไร
ก. ขับรถเข้าช่องเดินรถยนต์และรถจักรยานยนต์
ข. ห้ามแซงล้ำเข้าไปในช่องเดินรถประจำทาง
ค. ให้ขับรถตรงไปหรือเลี้ยวขวา
ง. ห้ามขับรถตรงไปหรือเลี้ยวขวา

4.36 เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติอย่างไร
ก. รถมีคนนั่งไม่น้อยกว่า 3 คน สามารถใช้ช่องเดินรถนี้ได้
ข. รถมีคนนั่ง.1 คน เข้าไปในช่องเดินรถนี้ได้
ค. ห้ามรถมีคนเกิน 3 คน เข้าไปในช่องเดินรถนี้
ง. รถมีคนนั่ง.2 คน เข้าไปในช่องเดินรถนี้ได้

4.37 เครื่องหมายนี้ คือเครื่องหมายอะไร
ก. ช่องเดินรถจักรยานยนต์
ข. ช่องเดินรถมวลชน
ค. ช่องเดินรถจักรยาน
ง. เฉพาะคนเดิน

4.38 เครื่องหมายนี้ คือเครื่องหมายอะไร
ก. ให้เลี้ยวซ้าย
ข. ห้ามเลี้ยวขวา
ค. สุดเขตบังคับ
ง. ให้ใช้ความเร็ว
ADVERTISEMENT
Share:

25 ความคิดเห็น:

 1. ตกม้าตายเพราะป้ายนี้แหละ 555

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. เห็นด้วยอย่างยิ่งค่ะ 555+

   ลบ
  2. ตายเพราะป้ายเลย3

   ลบ
 2. ใช่ตายเพราะป้ายจริงๆ

  ตอบลบ
 3. สอบเป็นไงบ้างครับใช้เวลากี่วัน สอบยากไหมครับ

  ตอบลบ
 4. จริงๆ เราก็เข้าใจผิดมาตลอดนะบางป้าย โอ้ยๆ ขอบคุณที่ช่วยเตือนค่ะ

  ตอบลบ
 5. มียุในข้อสอบจริงค่ะ ถ้าตั้งใจอ่านก็สอบได้อยู่แล้ว

  ตอบลบ
 6. ใน38ข้อนี้มีประมาณกี่ข้อที่ออกข้อสอบคะ

  ตอบลบ
 7. เป็นประโยชน์มาก ขอบคุณมากครับ

  ตอบลบ
 8. เจ้าหน้าที่ไม่อธิบายวิธีตอบหน้าตู้ เรียกเข้ามานั่งสอบแล้วให้ทำเลย ปุ่มกดก็ค้าง ทำให้เสียคะแนนแบบไม่เข้าใจ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ไช้ปุมกดค้าง เลยทำไห้งง


   ลบ
 9. ใช่ เจ้าหน้าที่ถามหรือยกมือให้มาดูเครื่องให้ก้อพูดจาไม่ดี เลยเสียคะแนนต้องมาสอบใหม่ เสียเวลา

  ตอบลบ
 10. มั่วแล้วมั้ง 4.25,4.26,4.27
  4.26 บังคับให้ขับชิดซ้าย ป้ายปักไหล่ทางข้างซ้ายแล้วจะให้วิ่งซ้ายของป้ายก็บรรลัยสิ

  ตอบลบ
 11. เวลาสอบง่ายพอเห็นคะแนน ทำไมตก 555 งงงงคร้าบ

  ตอบลบ
 12. มีจริงๆ ป้ายเยอะสุดและ 55+ ไปอบรมก่อนวันแรกมี100ข้อ เขาห้ามผิดเกิน 10 ข้อ รอบแรกผิด 15 ข้อ รอบสอง 6 ข้อ 5555+ พน. สอบจริง จะออกแบบเดิมไหมน้ะ 55+ 50 ข้อ ผิดได้ 5ข้อ ตายๆ สอบ #รถจักรยานยนต์

  ตอบลบ
 13. วันนี้ผมไปสอบแล้วไม่ผ่าน 50 ข้อ ผ่านแค่ 41

  ตอบลบ
 14. วันนี้ผมไปสอบแล้วไม่ผ่าน 50 ข้อ ผ่านแค่ 41

  ตอบลบ
 15. ผมสอบมาแล้วผ่าน43ข้อตกม้าตายป่ายง่ายๆด้วยซ้ำ มันใจตัวเองเกินไป

  ตอบลบ
 16. สอบได้คะแนนเต็ม50เพราะเว็ปนี้ล่ะขอบคุณมากๆค่ะ

  ตอบลบ
 17. พึ่งไปสอบมาเมื่อวานเองค่ะได้คะแนนเต็มไม่ผิดเลยข้อสอบมีออกทุกหมวดเลยค่ะเขาจะสุ่มมาถ้าเราอ่านทุกวันซึมซับเข้าสมองทุกวันรับรองยังไงก้อสอบผ่านแน่นอน😄😄😄

  ตอบลบ
 18. ใครช่วยอธิบายวงเวียนให้หน่อยได้ใหมผู้รู้ละเอียดจำได้แต่ไม่เข้าใจ สรูปคือเขาให้คนที่ขับในวงเวียนผ่านไปก่อนหรือ หรือหยุดให้คนที่อยู่ข้างนอกวงเวียนไปก่อน เพราะวงเวียนมันก็จะมีเส้นตรง ซ้ายขวา เลยไม่แน่ใจให้ในวงเขียนขับผ่านไปก่อน หรือให้รอบนอกผ่านไปก่อน คนที่อยู่ในวงเวียนหยุด ขอบคุณผู้รู้ถ้าเกิดตอบให้ทราบค่ะ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ไม่ระบุชื่อ4 ตุลาคม 2560 07:39

   กรณีไม่มีสัญญาณไฟจราจรหรือเครื่องหมาย เมื่อเราขับรถมาถึงวงเวียน ต้องให้สิทธิ์แก่ผู้ขับขี่ซึ่งขับรถอยู่ในวงเวียนทางด้านขวาของเราขับผ่านไปก่อน

   สรูปคือเขาให้คนที่ขับในวงเวียนผ่านไปก่อน ตามนี้

   ลบ

Copyright © รวมข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ พร้อมเฉลย ปี 2560 ล่าสุด | Powered by Blogger Design by ronangelo | Blogger Theme by NewBloggerThemes.com